Çok satan kurslar En yeniler
Ana sayfa > Üye girişi > Üyelik sözleşmesi
Kullanıcı sözleşmesi

1. Taraflar


İşbu Kullanıcı sözleşmesi (bundan böyle 'Sözleşme' olarak anılacaktır), Magnet Bilişim Hizmetleri Organizasyon Ltd. Şti. ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla düzenlenmiş ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında kabul edilmiştir.

Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar


Uzmantv Akademi: Magnet Bilişim Hizmetleri Organizasyon Ltd.Şti.

Site/Siteler: www.uzman.tv, www.uzmantv.com ve www.akademi.uzmantv.com isimli alan adlarından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web siteleri


Eğitmen/Eğitmenler: Uzmantv Akademi tarafından belirlenecek konulara ilişkin, uzmanlık alanı dahilindeki bilgi ve deneyimleri doğrultusunda eğitim veren gerçek kişi/kişileri;


Kurs: Eğitmenlerin kendi uzmanlık alanlarında bilgilerin Uzmantv Akademi tarafından hazırlanan ve Site’de ardı ardına bölümler halinde yayınlanacak olan ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı eğitici videolar


Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.


Alıcı: Uzmantv Akademi tarafından sunulan Kurslara ilişkin videoların satın alan ve online olarak satın aldığı kursları izleyen gercek ve tüzel kişi


Sisteme Erişim Araçları: Üye’nin, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve Uzmantv Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. yalnızca ye tarafından bilinen bilgileri

 

Üye Hesabı Yönetim Sayfası: Üye’nin yalnızca Sisteme Erişim Araçları’nı kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, Site’ye içerik ve bilgi yüklediği kendisine özel web sayfasını

ifade etmektedir.

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de Uzmantv Akademi tarafından sunulan Kurslara ilişkin videoların satışı ve Üyelik ile hizmetlerin sunulması bu kapsamda yapılacak işlerle ilgili hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.


4. Hak ve Yükümlülükler


4.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri


a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’deki Hizmetlerden faydalanırken ve Site’deki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.


b) Üye, Uzmantv Akademi’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üyeler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 

c) Üyeler’in, Site üzerinden sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in, Sisteme Giriş Araçları’nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Uzmantv Akademi’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

d) Üye, Üye Hesabı Yönetim Sayfası’nda yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; Uzmantv Akademi’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme’yi feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üyeler, Uzmantv Akademi’nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

e) Üye/Alıcı, Sitede her Kursun tanıtım sayfasında yer alan “sepete ekle” seçeneği ile satın almak istediği Kursları belirleyecek ve 'satın al' seçeneğini kullanması halinde, ilgili Kursa ilişkin videoyu izlemeye hak kazanacaktır. Uzmantv Akademi, Üye’nin/Alıcı’nın satın almaya hak kazandığı Kurs/Kurslar’ın ücretlerin ödemesinin tamamlanması ile birlikte satın aldığı Kursa ilişkin videonun izlenmesini işbu Sözleşme şartlarında sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

f) Üye/Alıcı, Kurs bedelinin ücreti tahsil edilirken, verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bankalar ile arasında doğacak anlaşmazlıklardan, Uzmantv Akdemi’nin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

g) Her Üye/Alıcı, satına aldığı Kursları Site üzerinden online olarak izleyecektir. Üyeler satın alınan Kurslara ilişkin videoları ve bunların her türlü yazılım ve yazılım parçalarını herhangi bir şekilde çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, üçüncü kişi/kişiler ile paylaşmayacağını, bu eylemleri ile Uzmantv Akademi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyeler’in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri eylemler sebebiyle Uzmantv Akademi uğrayacağı zararlardan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

h) Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle 3. kişi ve kurumlar tarafından herhangi bir şekilde Uzmantv Akademi’ye bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep’in Uzmantv Akademi tarafından kendisine ihbar edilebileceği, bahsi geçen dava ve talep sonucu Uzmantv Akademi’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda zararın Uzmantv Akademi tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ı) Üye’nin/Alıcı’nın işbu sözleşmenin 4.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Uzmantv Akademi işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh etme, satın aldığı kursların izlenmesini engelleme, Üye’liği askıya alma veya iptal edebilme hakkını saklı tutar.

 

.j) Üye’nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. Üye, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

k) Üye’ler/Alıcı’lar, Sağlık, Anne&Çocuk, Hamilelilk kategorileri altında yer alan Kurs ve Seminerlere ilişkin videoların tavsiye ve referans niteliğinde olduğunu, bu tavsiye ve referanslar hiçbir surette doktor teşhisi ve tedavi yöntemi yerine geçmediğini ve videolarda yer alan tavsiye bilgilerin herhangi bir amaçla kullanılması sonucunda Üyeler ve üçüncü kişiler üzerinde doğacak her türlü maddi/manevi zarar, hastalık, ölüm gibi sonuçlardan Uzmantv Akademi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

l) Alıcılar, Site’den alınan satın Kurs’ların alıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olduğunu, bu tür satışların 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. Uzmantv Akademi’nin  Hak ve Yükümlülükleri

 

a) İşbu sözleşmenin 4.1.e maddesindeki şartların gerçekleşmesi ile birlikte Uzmantv Akademi Sitede Üye’ler/Alıcılar tarafından satın alınan Kursun/Kursların Site üzeriden (online olarak)  “Kurslarınız” başlıklı bölümde izlenmesini sağlayacak ve her Üye’ye satın aldığı Kursun kalan kullanım süresini “Kurslarınız” sayfasında gösterecektir.

 

b) Uzmantv Akademi Alıcı’ların satın aldıkları Kursu/Kursları satın aldıkları tarihten itibaren 1(sene) boyunca izlenmesini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Uzmantv Akademi Üye’nin satışı sonrasında Kurs ve seminerleri Üyelerin tercihlerine göre kişisel ve kurumsal kullanım olarak izlenmesini sağlayacaktır.  Kişisel ve Kurumsal kullanım ile ilgili açıklamalar Site’nin ilgili sayfalarında yer alacaktır

 

c) Uzmantv Akademi’nin Site’de sunduğu Kursları resmi makamlardan ve/veya diğer 3. kişi ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda her zaman değiştirebilme ve üyelerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Uzmantv Akademi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Bu durumda, Uzmantv Akademi de, satın alınan ve yayından kaldırılan Kurs ile aynı ve/veya benzer konu ve içeriğe sahip başka bir Kurs yayınlayabilir. Üye, satın aldığı Kursun yayından kaldırılması halinde; dilerse satın alınan Kurs’a ilişkin ödediği bedelinin iadesini ve/veya Uzmantv Akademi tarafından satın alınan ve yayından kaldırılan Kurs ile aynı ve/veya benzer konu ve içeriğe sahip başka bir Kurs’un yayınlanması halinde, işbu Kursu ücretsiz olarak izlenmesi talep etme hakkına haizdir.

 

 

d) Uzmantv Akademi, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Uzmantv Akademi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Uzmantv Akademi tarafından ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler’e duyurulur.

 

e) Uzmantv Akademi, Kurs satın alan her Üye için, tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye, istediği takdirde, adına kesilmiş faturaların elektronik posta adresine gönderilmesini talep edebilir


5. Diğer Hükümler


5.1. Fikri Mülkiyet Hakları

 

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Uzmantv Akademi’nin telif haklarına tabi çalışmalar) Uzmantv Akademi’ye ait ve/veya Uzmantv Akademi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Uzmantv Akademi bilgilerini ve Uzmantv Akademi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı UzmantvAkademi’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Uzmantv Akademi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

b) Uzmantv Akademi’nin; bilgileri,, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları,  ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

5.2. Sözleşme Değişiklikleri

 

Uzmantv Akademi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

5.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Uzmantv Akademi işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Uzmantv Akademi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Uzmantv Akademi’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Uzmantv Akademi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Uzmantv Akademi’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Uzmantv Akademi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

5.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır 

 

İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

5.5. Uzmantv Akademi Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Uzmantv Akademi’nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, UzmantvAkademi’yi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.6.  Yürürlülük
İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.Acil yardım
Tanıtım videosu